za usklađenost strateške kontrole trgovine

Strateške kontrole trgovine ili “SKT” (ponekad poznate i kao „kontrole izvoza“) odnose se na zakone, propise, posebna pravila, ograničenja i upravne postupke koji uređuju trgovinu i transakcije koje uključuju robu, poslovanja/subjekte/pojedince i zemlje za koje postoji mogućnost da će dotična roba biti iskorištena za svrhu vezanu za OMU ili za konvencionalno oružje. Za razliku od ostale robe koju vaša zemlja moguće uređuje zbog ekoloških, zdravstvenih ili sigurnosnih razloga, „strateška roba“ se uređuje zbog toga što trgovina njima ili njihov prijenos inozemnim stranama utječe na ključne nacionalne interese takvih inozemnih vlada, kao i na međunarodne sigurnosne obveze. To uključuje nacionalnu sigurnost, prevenciju opasnog širenja oružja za masovno uništenje (OMU) i konvencionalnog oružja te stratešku vanjsku politiku i gospodarske interese.

Obrazloženje i svrha Strateške kontrole trgovine (SKT-a)

SKT se može prilagoditi kako bi odražavao nacionalne interese države te sigurnosne obveze u sljedećim područjima:

 • Pružanje podrške nacionalnim i kolektivnim sigurnosnim ciljevima: SKT može pomoći vladama u prevenciji širenja OMU-a i konvencionalnog oružja, promicanju ciljeva borbe protiv terorizma, prevenciji kršenja ljudskih prava i represije od strane inozemnih vlada te promicanju regionalne i međunarodne sigurnosti i stabilnost
 • Ispunjavanje međunarodnih sigurnosnih obveza: Strateške kontrole trgovine doprinose naporima vaše zemlje u ispunjavanju međunarodnih obveza sprječavanja širenja oružja poput Rezolucije 1540 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda te obveza iz ugovora poput Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), Konvencije o kemijskom oružju (CWC) i Ugovora o trgovini oružjem (ATT).
 • Osnaživanje Nacionalnog profila stranog izravnog ulaganja (FDI): Domaća industrija može imati koristi od Strateške kontrole trgovine (SKT-a), a naročito poduzeća koja usvoje interne programe usklađenosti sa SKT-om. Zemlje koje imaju SKT u skladu s međunarodnim normama i najboljim praksama su atraktivnije stranim dobavljačima i investitorima koji su uključeni u proizvodnju strateške robe. Posjedovanje sveobuhvatnog sustava Strateške kontrole trgovine može osnažiti povjerenje među stranim investitorima u pogledu sigurnosti i regulatornog okruženja u vašoj zemlji. To može pomoći poduzećima da dobiju pristup visokotehnološkoj robi veće vrijednosti te da privuku više FDI-ja u ova područja.
 • Zaštita poslovne reputacije i pristupa inozemnoj tehnologiji: Strateška kontrola trgovine promiče opću sigurnost trgovine te smanjuje rizik od zlouporabe zakonite trgovine od strane terorista, kriminalaca i mreža potencijalnih proliferatora. Strateška kontrola trgovine štiti domaće izvoznike i posrednike (brokere, pošiljatelje, otpremnike, itd.) od iskorištavanja terorista i proliferatora bez ugrožavanja zakonite trgovine strateškom robom. Poduzeća za koja se utvrdi da su sudjelovala u slučajevima proliferacije, strane vlade mogu uvrstiti na crnu listu te stoga ista mogu posljedično biti suočena sa znatnim preprekama u nabavi strateške robe.


Međunarodna osnova za Stratešku kontrolu trgovine

Zemlje usvajaju sustave Strateške kontrole trgovine (SKT-a) ne samo da bi promicale svoje nacionalne interese, već i kao dio svojih međunarodnih obveza. Ugovorima poput Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), Konvencije o kemijskom oružju (CWC) i Konvencije o biološkom toksičnom oružju (BTWC) većina zemalja na svijetu se obvezala spriječiti širenje ovog opasnog oružja za masovno uništenje. Od svih ovih ugovora, samo CWC sadrži izričitu odredbu koja traži od potpisnica da usvoje SKT u području trgovine opasnim prekursorima kemijskog oružja. 2004. je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) usvojilo Rezoluciju 1540 kojom je obvezalo sve zemlje na svijetu da usvoje SKT kako bi se spriječilo da teroristi nabave nuklearno, biološko, kemijsko oružje i njihova sredstva isporuke. Odbor UN-a za Rezoluciju 1540 je aktivan u području izvješćivanja o globalnoj implementaciji obveza koje proizlaze iz rezolucije te osigurava resurse kojima se potpomaže usklađenost.

Uz zakonske obveze koje države imaju kako bi spriječile širenje oružja, niz drugih multilateralnih organizacija igra ključnu ulogu u promicanju učinkovite implementacije Strateške kontrole trgovine (SKT-a). Sporazum iz Wassenaara (WA), Skupina nuklearnih dobavljača (NSG), Australska skupina (AG) i Režim kontrole tehnologije projektila (MTCR) odigrali su aktivnu ulogu u izradi kontrolnih popisa koji predstavljaju multilateralni konsenzus o strateškoj robi i tehnologijama koje trebaju biti podvrgnute strateškim kontrolama trgovine. Ovi multilateralni režimi kontrole izvoza odigrali su ulogu i u promicanju međunarodnih najboljih praksi za usvajanje učinkovitog SKT-a i u utvrđivanju rastućih proliferacijskih ugroza koje proizlaze iz novih tehnologija Premda ovi režimi imaju ograničeno članstvo, njihovi kontrolni popisi i mnoge njihove smjernice i najbolje prakse se pomno slijede i javno su dostupne. Nadalje, Svjetska carinska organizacija se također aktivno uključila u promicanje najboljih praksi za provedbu SKT-a u području carine.

Djelokrug strateške kontrole trgovine

Djelokrug sustava nekog SKT-a se može procijeniti u smislu toga koliko opširno isti nastoji kontrolirati robu i tehnologije koje imaju strateške implikacije te koliko sveobuhvatno nastoji kontrolirati različite transakcije koje su vezane uz međunarodnu trgovinu i prijenos strateške robe. Brojne vlade koriste nacionalne kontrolne popise koji obuhvaćaju stratešku robu utvrđenu u Sporazumu iz Wassenaara, Skupini nuklearnih dobavljača, Australskoj skupini i Režimu kontrole tehnologije projektila.

 

Moderne strateške kontrole trgovine primjenjuju se na mnogo više od samog izvoza. U proteklih deset godina, međunarodne najbolje prakse su se promijenile te sve veći broj nacionalnih vlada sada uređuje širi raspon djelatnosti povezanih s trgovinom te raspon tipova transakcija. Kao odgovor na činjenicu da kriminalci i proliferatori postaju sve sofisticiraniji u svojim pokušajima nezakonite nabave robe i tehnologija koje podliježu kontroli, vlade su proširile djelokrug kontrola aktivnosti vezanih uz transakcije koje uključuju kontroliranu robu. Premda su prvotno takve aktivnosti bile proširene kako bi uključile ostale aktivnosti vezane uz prijevoz, one sada uključuju i posredovanje i aktivnosti financiranja, prijenose tehnologije te različite oblike potpore krajnjeg korisnika.

Sljedeće vrste aktivnosti mogu biti podvrgnute kontroli ovisno o djelokrugu kontrole koju sustav SKT-a vaše vlade upražnjava:

 • Izvoz
 • Ponovni izvoz
 • Prijenosi tehnologije (materijalne i nematerijalne)
 • Uvoz
 • Provoz, prekrcaj i olakšavanje prijevoza
 • Posredovanje
 • Proizvodnja
 • Prijenosi financijskih sredstava
 • Kontrole krajnje uporabe i krajnjeg korisnika („sveobuhvatne kontrole“)
 • Osposobljavanje, servis, podrška za kupce i popravci

Pojedinci ili poduzeća koji se uključe u bilo kakve prethodno navedene aktivnosti mogu biti podvrgnuti obvezama njihove vlade ili vlade neke druge zemlje u području usklađenosti sa SKT-om s obzirom na to da su takve aktivnosti povezane sa strateškom robom koju kontroliraju vlade.

Što spada pod „stratešku“ robu?

To su roba ili tehnologije čija trgovina ili prijenos nosi sa sobom nacionalne ili međunarodne sigurnosne implikacije.

Ova kategorija uključuje konvencionalno oružje i njihova sredstva isporuke, kao i materijale, opremu i znanje koji doprinose njihovom razvoju, proizvodnji, održavanju i/ili uporabi. Mnogi od ovih materijala, opreme i znanja koji su vezani uz izradu strateške robe imaju dvojnu namjenu jer se mogu rabiti i za mirotvorne i komercijalne primjene pa stoga predstavljaju izazove za vlade koje moraju osigurati da se isti koriste u zakonite svrhe.

Strateška roba uključuje proizvode, usluge i tehnologije:

 • Materijalna roba poput dijelova, opreme, komponenti i materijala
 • Nematerijalna roba poput tehnologije, softvera i informacija koje se mogu prenijeti elektroničkim putem, usmenim putem ili vizualnim sredstvima


Kontrole na temelju popisa

Nacionalne vlade nastoje optimizirati zakonitu trgovinu strateškom robom korištenjem nacionalnih kontrolnih popisa ili NKP-a da bi detaljno opisali robu koja podliježe strateškoj kontroli trgovine i/ili zahtjevima izdavanja dozvole. Neke vlade imaju višestruke popise – s jednim popisom za robu s dvojnom namjenom te drugim za robu koja je vezana uz streljivo. U nekim drugim zemljama koje imaju uspostavljene strateške kontrole trgovine, nacionalni kontrolni popisi sadrže robu s dvojnom namjenom, ali i robu vezanu uz streljivo u jednom konsolidiranom popisu. Bez obzira na to, većina vlada nastoji svake godine ažurirati nacionalni kontrolni popis kako bi uvrstili najnovije tehnološke napretke u isti. Nova se roba može dodati, a zastarjela se roba može izbrisati s popisa. Uobičajene promjene kontrolnog popisa uključuju ažuriranje praga kontrole navedene robe (npr. mjerenje osjetljivosti, performansi ili nekih drugih tehničkih specifikacija). Nacionalne vlade obično imenuju neku specifičnu agenciju kao tijelo koje je odgovorno za održavanje i ažuriranje nacionalnog kontrolnog popisa (uobičajeno je to tijelo koje je ovlašteno za izdavanje dozvola).

Napomena: Vaše poduzeće bi trebalo nastojati utvrditi popise strateške robe i tehnologija koji se koriste u vašoj zemlji te odgovarajuće tijelo za izdavanje dozvola radi transakcija koje uključuju robu na popisu.

Kontrole koje se ne temelje na popisu („sveobuhvatne kontrole“)

Čak i ako se roba ne nalazi na nacionalnom kontrolnom popisu, mnoge vlade traže od poduzeća da zatraže izdavanje dozvole kada >“znaju, trebale bi znati ili su obaviještene od strane vlasti” da će roba doprinijeti programima nuklearnog, biološkog ili kemijskog oružja, njihovim sredstvima isporuke ili konvencionalnim vojnim krajnjim uporabama. Ove vrste kontrola se uobičajeno nazivaju „sveobuhvatnim kontrolama“ te se primjenjuju kako bi se spriječile opasne transakcije sa specifičnim krajnjim korisnicima ili prema odredištima koje su nacionalne vlade utvrdile kao takve. Ukratko, sveobuhvatne kontrole pružaju pravnu osnovu prema kojoj vlade mogu tražiti izdavanje dozvole za robu koja nije na popisu onda kada postoji razlog za sumnju da bi takva roba mogla biti namijenjena krajnjoj uporabi ili krajnjem korisniku koji je povezan s OMU-om/vojnoj krajnjoj uporabi ili krajnjem korisniku. Sve više zemalja usvaja sveobuhvatne kontrole u nastojanju da spriječi da strateška roba stigne na odredišta ili do krajnjih korisnika koji su rizični po pitanju mogućeg širenja oružja.

Elementi učinkovitog sustava strateške kontrole trgovine

Postoji pet ključnih elemenata strateške kontrole trgovine koji zajedno čine učinkovit sustav upravljanja trgovinom strateškom robom.Nacionalni zakoni i propisi pružaju osnovu za sustave Strateške kontrole trgovine utvrđivanjem agencija koje imaju ovlasti za uređivanje strateške trgovine, vrste robe i transakcija koje podliježu kontroli, načina na koji se provode kontrole te kazni u slučaju kršenja. Nacionalni kontrolni popis države utvrđuje specifičnu stratešku robu i tehnologije koje je vlada utvrdila kao one koje podliježu strateškoj kontroli trgovine. Sustav izdavanja dozvola uključuje skup ovlasti, politika i postupaka koji su odgovorni za utvrđivanje može li neka transakcija koja podliježe kontroli biti odobrena ili odbijena. Tijela za provedbu, poput Carine, su tijela koja su odgovorna za osiguranje usklađenosti industrije s obvezama u području SKT-a te su uključena u istragu i kazneni progon kršenja. Naposljetku, informiranje industrijepodrazumijeva skup aktivnosti koje vlade provode kako bi educirale industriju o obvezama usklađenosti, dobile povratnu informaciju o učincima politika i predloženih reformi te kako bi se angažirale u dijeljenje informacija radi promicanja najboljih praksi i sprječavanja kršenja SKT-a